Weboldalunk használatával jóváhagyja a cookie-k használatát a Cookie-kkal kapcsolatos irányelv értelmében.
Menü

Közösségi Média Játékszabályzat

Általános Játékszabályzat – Vettrade Kft.

Érvényes 2021. június 22-től visszavonásig

 

A nyereményjáték szervezője

A „Petfirst Állatpatika” Facebook oldalon és a hozzá kapcsolódó egyéb felületeket meghirdetett nyereményjátékokat (továbbiakban „játékok”) a Vettrade Kft. (1034. Budapest, San Marco utca 9.), továbbiakban Lebonyolító szervezi és bonyolítja le, biztosítja a hozzájuk kapcsolódó nyereményeket.

Általános rendelkezések

A játékok promóciós-marketing célú játékok, amely Lebonyolító által üzemeltetett Facebook oldalon érhetők el. Valamennyi 18. évet betöltött, magyarországi lakó-, vagy tartózkodási hellyel rendelkező természetes személy Facebook felhasználó ingyenesen, azaz tét- és díjfizetés nélkül részt vehet a játékokban. A Játékosok a Játékokban való részvétellel automatikusan elfogadják és magukra nézve kötelezőnek ismerik el jelen Játékszabályzat feltételeit. A Játékosok a Játékokban való részvétel előtt kötelesek tájékozódni a Játékszabályzat rendelkezéseiről, a Szervező a tájékozódás elmulasztásából eredő esetleges következményekért felelősséget nem vállal.

A Játékok időtartama

A Játékok meghirdetéstől a nevezés lezárásáig tartanak, melyekről a Lebonyolító közösségi média felületein ad tájékoztatést. A Játékok időtartamát megelőzően és követően beérkező hozzászólások nem vesznek részt a Játékokban.

A hozzászólások beküldésének határideje a Szervező oldalán történő megjelenés percpontosságú időpontja.

A nyereményjáték menete

A Játékos a játékok időtartamán belül teljesíti annak feltételeit (például képet helyez el hozzászólásban meghatározott fajtájú kutyájáról).  A jelen szabályzat szerint majd Lebonyolító kiválaszt vagy kisorsor 1 hozzászólót, aki megnyeri az aktuálisan kitűzött, odaítélt nyereményt.

Kizárólag azok a személyek vehetnek részt a játékban, akik a fenti feltételeknek maradéktalanul eleget tesznek.

A sorsolás elektronikus sorsolóprogrammal történik a Szervező és három személy jelenlétében, kiválasztás esetén a Vettrade Kft. alkalmazottai választják ki a nyertest szavazással, vagy közönségszavazással, külön posztban a képekre érkező reakciók alapján, melyben bárki (kivéve a játékból kizárt személyeket) részt vehet.

A Játékban résztvevő és abból kizárt személyek

A Játékban részt vehet minden természetes személy, aki Facebook/Instagram profillal rendelkező felhasználó (továbbiakban: Játékos), kivéve a Játékból kizárt személyeket.

A Játékból kizárt személyek:

• a Szervező munkavállalói, alvállalkozói, valamint az itt felsorolt személyek Ptk. 8:1 paragrafusában meghatározott hozzátartozói;

• a Játék lebonyolítását végző cégek, személyek, ill. azok vezető tisztségviselői, munkavállalói, valamint a lebonyolításban résztvevő megbízottjai, alvállalkozói, valamint az itt felsorolt személyek Ptk. 8:1 paragrafusában meghatározott hozzátartozói.

• 18 év alatti személyek a játékban nem vehetnek részt.

 

Nyeremények

Az aktuális játék nyereményét minden esetben a Lebonyolító határozza meg, és erről legkésőbb a sorsolással, kiválasztással egyidőben tájékoztatást ad.

A Játék nyertese

A játékok végén 1-3 nyertes kerül a fentiek szerint kisorsolásra vagy kiválasztásra azok közül, aki a nyereményjáték menete bekezdésben foglalt feltételeknek megfeleltek. A nyertesek a nyeremény tájékoztatásról szóló posztban / hozzászólásban foglalt termékek egyikét nyerik meg.

Nyertes értesítése, nyeremény átadása

A nyertes közzététele a Szervező közösségi média oldalán / oldalain történik előre meghirdetett időpontban. A játékos a jelen szabályzat alapján előzetesen és kifejezetten a játékban való részvétellel hozzájárul, hogy az adott felületen profilja szerinti nevét és egyben profilját Szervező saját oldalán megossza, azaz ehhez a játékos külön engedélyét Szervező nem köteles beszerezni.

A Szervező a Játék eredményét a közösségi média oldalának / oldalainak üzenőfalán közzéteszi (a továbbiakban: ”Értesítés”). A nyilvánosságra hozatal során a nyertes Játékos adott felületen létrehozott profilja szerinti neve és a nyerés ténye jelenik meg. Amennyiben a nyertesek Játékos az Értesítésre 5 napon (120 óra) belül nem reagál, úgy a Nyereményre a továbbiakban nem jogosult.

A nyertesek az Értesítés közzétételét követő 5 napon belül privát üzenetben felveszik a kapcsolatot Szervezővel, és a Szervező rendelkezésére bocsátják a kézbesítéshez szükséges adatait, így a nevét, kézbesítési címét, e-mail és telefonos elérhetőségét. A hivatkozott adatok kezeléséhez a játékos a játékban való részvétellel előzetesen és kifejezetten hozzájárul.

A nyereményt a nyertesnek futárcég kézbesíti, mely kézbesítés költségét Szervező viseli, azonban a futárcég közreműködéséért, az abból eredő esetleges károkért felelősséggel nem tartozik.

A nyertes köteles együttműködni a Szervezővel, illetve a megbízásából eljáró Lebonyolítóval annak érdekében, hogy a nyeremény átadására legkésőbb a Játékos értesítését követő 30 napon belül sor kerüljön. Ha ezen együttműködési kötelezettségüknek a nyertesek bármelyike nem tesz eleget, és így a nyeremény időben való átadása meghiúsul, úgy ezen körülményért a Szervező felelőssége nem állapítható meg. A Szervező a nyeremények átvételének lehetőségét ezen határidőn belül tudja biztosítani, az átvétel időtartama nem hosszabbítható meg, így annak elmulasztása a Játékosra nézve jogvesztő.

Szervező egyetlen alkalommal köteles igazolható módon, futárcég közreműködésével megkísérelni a nyeremény kézbesítését, vagy általa megjelölt helyszínen a személyes átvétel lehetőségét biztosítani. Amennyiben ezek a nyertesnek felróható okból hiúsulnak meg, úgy az a játékosra nézve szintén jogvesztést eredményez.

Nyeremény átvételére nem jogosult az a Játékos, akinek a részére a Nyereményt azért nem lehet átadni, mert az Értesítés visszaigazolásában feltüntetett személyes adatai nem valósak, hiányosak vagy tévesek. A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli.

A tárgynyeremény pénzre és más nyereményre át nem válthatók, más személyre át nem ruházható.

Ha a Játékos korlátozottan cselekvőképes személynek minősül, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak törvényes képviselőjével vagy gondnokával együtt jogosult. Cselekvőképtelen nyertes esetén a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére kizárólag a nyertes törvényes képviselője vagy gondnoka jogosult.

A nyereményeket átvevő Játékos a nyereménnyel kapcsolatos szavatossági és jótállási, esetleg kártérítési igényét a jogszabályi keretek között a nyeremény gyártójával/ forgalmazójával, ill. a szolgáltatás nyújtójával szemben érvényesítheti. Szervező – szándékosan okozott károk kivételével - kifejezetten kizárja a felelősségét a Nyeremény átvétele, ill. az annak érdekében tett cselekmények, valamint a Nyeremény használata, ill. igénybevétele során a Játékost ért minden kárért.

A nyertes a nyeremény átvételét az aláírásával igazolja, és köteles időpontot egyeztetni a futárszolgálattal vagy a szervező és lebonyolító illetékes munkatársával, hogy az átvétel megtörténjen.

Adózási kérdések

A nyeremény esetleges személyi jövedelemadó vonzatát a Szervező viseli.

A nyertes köteles minden esetlegesen szükségessé váló az adóügyi adminisztráció szempontjából nélkülözhetetlen vagy azt megkönnyítő adatszolgáltatást biztosítani, ill. nyilatkozatot megadni.

Felelősségkorlátozás

A Szervezőt nem terheli felelősség a jelentkezési információk hiányossága vagy pontatlansága miatt, függetlenül attól, hogy az a Játékosok, a játékkal kapcsolatos vagy abban használt bármilyen eszköz vagy program, vagy a jelentkezési adatok feldolgozása során fellépő technikai vagy emberi hiba miatt merült fel. A Szervező nem felel a számítógépes rendszerek, telefonvonalak, hardverek, szoftverek vagy programok működési vagy egyéb hibáiért, az adatátvitel vagy a hálózati csatlakozások emberi vagy technikai hibáiért vagy késedelméért. A Szervező és Lebonyolító nem vállal felelősséget a kérések vagy jelentkezések elvesztéséért, késedelméért, olvashatatlanságáért, hiányosságáért, helytelen vagy meghiúsult beérkezéséért. Ha a játék a Szervező kizárólagos véleménye szerint nem bonyolítható le terv szerint, vagy a Szervező által nem befolyásolható egyéb okok zavarják vagy hátrányosan érintik a játék adminisztrálását, biztonságát, korrektségét, sértetlenségét vagy megfelelő lebonyolítását, a Szervező fenntartja a jogot, hogy saját belátása szerint törölje, lezárja, módosítsa vagy felfüggessze a Játékot.

 

A Szervező és az általa a Játék lebonyolításával megbízott cégek nem felelősek a nyertest vagy bármely harmadik felet érintő esetleges károkért vagy személyi sérülésekért, amelyek a nyeremény bármely módon történő felhasználásából adódnak.

Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy amennyiben valamely játékos részéről bármilyen (számítógépes) manipulációt, illetve a Játék szellemével bármilyen módon összeférhetetlen, vagy azt sértő magatartást tapasztal vagy ennek megalapozott gyanúja felmerül, úgy a játékost azonnali hatállyal kizárja a játékból, valamint minden jelenlegi és jövőben szervezett promóciójából, illetve nyereményjátékából. Az adott pályázat, illetve a Játékos kizárása miatt, a Szervezővel szemben a kizárt személy semmilyen igényt nem jogosult támasztani, illetve kárigényt érvényesíteni.

A Szervező fenntartja magának a jogot, hogy azon Játékosokat, akik nem felelnek meg a jelen szabályzat feltételeinek, a Játékból kizárja. Szervező a nem valós adatokkal résztvevőket automatikusan kizárja a Játékból.

A Szervező kizárja a felelősségét minden, a www.facebook.com weboldalt, illetve az azt működtető szervert ért külső, ún. SQL támadások esetére. Tehát amennyiben a weboldalt, illetve szervert ért támadás folytán a játékosok téves rendszerüzeneteket kapnak nyereményeiket, a nyertes/ nem nyertes státuszukat stb. illetően, úgy ezen esetekre a Szervező és Lebonyolító semmilyen felelősséget nem vállal.

A Játék feltételeinek elfogadásával a Játékos tudomásul veszi, hogy a Játék tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvényei, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja hálózati vagy szerver hiba, és egyéb olyan, Szervezőn kívül álló tényezők is, mint például (de nem kizárólagosan) levelezőszerverek teljesítménye és esetleges meghibásodása, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. Ezen esetkért a Szervező nem felel.

Szervező és Lebonyolító nem vállal felelősséget olyan esetekben sem, amikor a Játékos által igénybevett internetszolgáltató hibájából nem tud (időben) részt venni a Játékban, illetve a feleken kívül álló okból az internet-szolgáltatás nem elérhető.

 

Vegyes rendelkezések

 

A résztvevők a részvétellel elfogadják a hivatalos játékszabályt.

A Játék semmilyen módon nem szponzorált a Facebook és az Instagram által. A Facebook-ot és az Instagramot a Játékkal kapcsolatban nem terheli felelősség.

 

A Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játék feltételeit indokolás nélkül módosítsa, ideértve a Játék határidő előtti befejezését is. Az erre vonatkozó tájékoztatást a Szervező a Játék egyéb közleményeivel azonos nyilvánosságot biztosítva közzéteszi.

Bármilyen vitás kérdésben a Szervező döntése az irányadó.

 

A Szervező a Játékkal kapcsolatban ügyfélszolgálati telefonos kommunikációt és postai levelezést nem folytat. A Játékkal kapcsolatos bejelentés, panasz az alábbi e-mail címen tehető:

allatpatika@petfirst.hu

 

A jelen szabályzatot a nyereményjátékkal összefüggő Facebook-Instagram postban, jól látható helyen, külön linkben szükséges közzétenni annak érdekében, hogy a résztvevők azt lássák.

Budapest, 2021. 05. 28.

 

Vettrade Kft.

Szervező és Lebonyolító